Stopka

Amex Stationery Sp. z o.o.
ul. Sikorki  2
31-589 Kraków
NIP: 676-007-58-40
Numer rejestrowy BDO: 000040376
KRS 0000142805

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 100 000 zł.