Idealne miejsce do pisania

Regulamin Konkursu „Idealne miejsce do pisania z Leuchtturm1917”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Idealne miejsce do pisania z Leuchtturm1917”
2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem facebook.com oraz instargam.com będących własnością Facebook Ireland Ltd z siedzibą Dublinie, Irlandia (dalej: Facebook). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
3. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Amex Stationery Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 676-007-58-40, KRS 0000142805, zwaną dalej „Organizatorem”.
4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.
6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.
7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.


§2 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.
2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć
udziału w Konkursie.
3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych na potrzeby ewentualnego dostarczenia nagrody, tj.:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu zamieszkania,
c) numeru telefonu,
d) adres e-mail (opcjonalnie).
4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu.
Powyższe nie dotyczy:
a) danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
b) przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Facebook oraz Instagram – albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z portalu Facebook za pośrednictwem swojego konta na tym portalu.
5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi Nagród, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).
6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych poprzez kontakt mailowy biuro@amexgroup.pl lub pocztowy, przesyłając pismo w swojej sprawie na adres siedziby Organizatora tj. Amex Group, ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków
7. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.


§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na profilu marki na Instagramie instagram.com/leuchtturm1917pl pod postami oznaczonymi jako #PostyKonkursowe swojej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Idealne miejsce do pisania nie istnie… A może jednak? Lubisz pisać? Weź udział w naszej zabawie i opisz nam idealne miejsce, w którym mógłbyś / mogłabyś napisać swoją książkę. Jak wygląda? Czego nie może w nim zabraknąć? Daj się ponieść wyobraźni!
2. Opcjonalnie, użytkownik może polubić / zaobserowować profil marki, a także oznaczyć w swojej odpowiedzi dwie osoby, zapraszając je do zabawy. Nie jest to jednak warunek konieczny udziału w konkursie.
3. Każda osoba może wziąć udział w konkursie, to jest udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w opisany wyżej sposób, tylko jeden raz.
4. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego w dniu 10 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godziny 23:59:59
5. Ogłaszanie wyników i doręczenie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.


§4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu
i zaakceptowała jego postanowienia,
c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun
prawny,
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) posiadanie aktywnego konta w portalu Instagram.com
b) udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe
c) akceptacja Regulaminu Konkursu.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników łącznie czterech Laureatów, którzy zgłosili do Konkursu cztery najbardziej kreatywne odpowiedzi.
5. Zostanie przeprowadzona jedna edycja konkursu.
6. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
8. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.


§5 OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu wyłaniani będą przez trzyosobową komisję ustaloną przez Organizatora, której zadaniem będzie wybór najlepszych, zgodnie z subiektywnym zdaniem komisji, odpowiedzi na pytanie konkursowe, które zostały zgłoszone przez Uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu, z uwzględnieniem kreatywności, oryginalności i stylu.
2. Nagrody w konkursie stanowią cztery zestawy, każdy składający się z: notatnika Leuchtturm1917 w formacie Medium + uchwytu Loop + długopisu Drehgiffel, w kolorach i liniaturach wybranych przez Organizatora.
3. Każdy zwycięzca może otrzymać tylko jeden zestaw.
4. Wartość każdego zestawu wynosi 200 zł brutto.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
6. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
7. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu instagram.com/leuchtturm1917pl oraz w wiadomościach prywatnych na Instagramie (Direct Messages)
8. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez odpowiedź na wysłaną wiadomość prywatną z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.
9. W przypadku nie skontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.
10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
11. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.
12. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej.
13. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
15. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.


§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub Instagram wysłanej na profil facebook.com/ leuchtturm1917pl lub instagram.com/leuchtturm1917pl
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie amexgroup.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.