Stopka_en

Amex Stationery Sp. z o.o.
Sikorki Street 2
31-589 Cracow
NIP: 676-007-58-40
KRS 0000142805

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 100 000 zł.